Nieprawidłowe zachowania osoby egzaminowanej, umieszczone w arkuszu części praktycznej egzaminu:

 

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

- zachowanie w odniesieniu do znaków poziomych,

- zachowanie w odniesieniu do znaków pionowych,

- zachowanie w odniesieniu do sygnałów świetlnych,

- zachowanie w odniesieniu do poleceń osoby kierującej ruchem,                                                   

- zachowanie w odniesieniu do innych uczestników ruchu,      

- respektowanie zasad techniki kierowania pojazdami.

      Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu zawiera także 7 zachowań osoby egzaminowanej, które mogą skutkować popełnieniem błędu w jednym z zadań. Nie oznacza to, że tylko te zachowania będą oznaczały błąd. Każde zadanie egzaminacyjne powinno być wykonane zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dlatego złamanie jakiegokolwiek z nich będzie wiązało się z negatywną oceną przy danym zadaniu. Wymienione poniżej zachowania osoby egzaminowanej nie w każdej sytuacji będą oznaczały wynik negatywny egzaminu, nawet jeśli popełnimy je dwukrotnie. Zostaną one zapisane jako błąd w konkretnym zadaniu, które w danym momencie wykonujemy. Można więc, jak już wcześniej wspominałem, przekroczyć prędkość na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej, następnie na drodze jednokierunkowej czy też podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie, co będzie skutkowało rozpisaniem tych błędów w trzech różnych zadaniach.

            Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zawiera 27 zadań, które należy poprawnie wykonać w ruchu drogowym. Niektóre z nich nie są obowiązkowe lub ich wykonanie uzależnione jest od dostępności infrastruktury drogowej potrzebnej do wykonania danego manewru. Jeżeli miasto, w którym przystępujemy do egzaminu nie posiada komunikacji tramwajowej, to zadanie „przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe” nie będzie mogło zostać w pełni wykonane. Ponadto w przypadku oddalenia najbliższych torów kolejowych od ośrodka egzaminacyjnego o więcej niż 2,5 kilometra, egzaminator decyduje, czy będziemy musieli wykonać to zadanie. Bierze on w tej sytuacji pod uwagę przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, występujące ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu oraz zdarzenia drogowe. Powyższą ocenę egzaminator stosuje także przy wykonywaniu zadań „przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe” oraz „przejazd przez tunel”. Można więc stwierdzić, że powyższe zadania egzaminacyjne nie muszą być wykonywane podczas każdego egzaminu. Kolejnym nieobowiązkowym zadaniem egzaminacyjnym jest „hamowanie awaryjne”. Rozporządzenie w sprawie egzaminowania określa, że to zadanie muszą obowiązkowo wykonać kandydaci na kierowców w zakresie kategorii AM, A1, A2 oraz A. W przypadku prawa jazdy kategorii B oznacza to, że jeżeli podczas egzaminu dojdzie do hamowania awaryjnego, egzaminator zaznaczy jego wykonanie w odpowiedniej rubryce w arkuszu, ale nie musi nam wydawać polecenia do wykonania tego zadania. Dodatkowo pamiętajmy, że zadanie „rozprzęganie pojazdu z przyczepą”, pomimo że znajduje się także wśród zadań egzaminacyjnych, z przyczyn oczywistych nie będzie wykonane w naszym przypadku.

           Większość zadań egzaminacyjnych, takich jak włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie czy na przykład przejazd obok przystanku autobusowego odbywa się bez wydawania polecenia przez egzaminatora, ponieważ związane są one ze zwykła jazdą po drogach. Parkowanie lub zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego z kolei wymagają znalezienia odpowiedniego miejsca do wykonania tego manewru. Wskaże nam je właśnie egzaminator. Ponadto każdorazowo w przypadku zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach to właśnie on wydaje nam polecenia, które jesteśmy zobowiązani wykonać. Pamiętajmy jednocześnie, że egzaminator nie może wydawać poleceń, które byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, więc z całą pewnością nie dojdzie do sytuacji, że na przykład otrzymamy polecenie zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, na którym ten manewr zabroniony jest znakiem zakazu. Bardzo ważne jest również, abyśmy znali szczegółowo podstawowe zasady egzaminu, a przede wszystkim pamiętali, że zbliżając się do skrzyżowania, przed którym nie otrzymaliśmy żadnego polecenia, powinniśmy  kontynuować jazdę na wprost. Jednocześnie pamiętajmy, aby upewnić się, czy znajdujemy się   w tej sytuacji na pasie ruchu przeznaczonym do jazdy prosto, ponieważ poruszanie się z oznaczonego pasa w innym kierunku niż ten, dla którego jest on przeznaczony, oznacza błąd skutkujący natychmiastowym uzyskaniem wyniku negatywnego egzaminu. Egzaminator nie wydaje także żadnego polecenia, jeżeli na skrzyżowaniu jazda dozwolona jest tylko w jednym kierunku, na co wskazywać może na przykład ustawiony znak nakazu jazdy.

               Błędy popełniane podczas egzaminu można podzielić na dwie grupy. Zachowania osoby egzaminowanej, które zostały określone w rozporządzeniu jako zagrażające życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego będą skutkowały natychmiastowym uzyskaniem wyniku negatywnego i prawdopodobnie spowodują przerwanie  egzaminu. Inne błędy, które nie zostały zawarte w tej tabeli, będą natomiast zaznaczone w arkuszu egzaminacyjnym w rubryce przy konkretnym zadaniu. Dopiero dwukrotnie błędne wykonanie zadania będzie oznaczało wynik negatywny. Wynika z tego, że nawet popełniając kilka różnych błędów, możemy dalej liczyć na uzyskanie wyniku pozytywnego, ponieważ w każdym z zadań przeznaczonych dla naszej kategorii prawa jazdy możemy popełnić po jednym błędzie.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY W RUCHU DROGOWYM

str.11

str. 11

           Kiedy wykonamy już wszystkie zadania na placu manewrowym oraz nie popełnimy błędów wykluczających możliwość kontynuowania egzaminu, możemy przystąpić do ostatniego etapu pozwalającego nam uzyskać upragnione prawo jazdy kategorii B. Zadania przewidziane do wykonania w ruchu drogowym, inaczej niż w przypadku placu manewrowego, nie mają określonej kolejności, w jakiej musimy do nich przystąpić. Podczas trwania egzaminu jesteśmy zobowiązani wykonać zadania umieszczone w arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, który na bieżąco wypełnia egzaminator, zaliczając lub zaznaczając błąd w odpowiedniej rubryce. Ponadto powinniśmy być za każdym razem poinformowani o popełnionym błędzie. Jesteśmy zobowiązani wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszu, które przeznaczone są dla naszej kategorii prawa jazdy. Jak już wspominałem, najwcześniej egzamin w ruchu drogowym z wynikiem pozytywnym może zakończyć się po upływie 25 minut, natomiast nie został w rozporządzeniu określony maksymalny czas trwania egzaminu. Oznacza to, że jeżeli trafimy na duże natężenie ruchu, to nie powinniśmy się łudzić, że będzie łatwiej, ponieważ i tak musimy wykonać wszystkie przewidziane w arkuszu zadania.

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...