JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

DALEJ

EGZAMIN PRAKTYCZNY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
          Egzamin na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Najpierw kandydat na kierowcę musi wykonać, zgodnie z techniką kierowania pojazdem, trzy zadania na placu manewrowym, następnie przechodzi do części odbywającej się w ruchu drogowym. W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu w ruchu drogowym, przy kolejnym podejściu będzie musiał ponownie zaliczyć zadania na placu manewrowym. Według rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, egzamin na prawo jazdy kategorii B powinien trwać co najmniej 40 minut. Inny zapis w tym rozporządzeniu stanowi jednak, że egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny. Biorąc pod uwagę te zapisy, można stwierdzić, że minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym to 25 minut. Jeżeli jednak będziemy popełniać błędy, prawdopodobnie egzamin się wydłuży. 
- warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest wykonanie prawidłowo wszystkich zadań przewidzianych dla danej kategorii prawa jazdy

- w każdym z zadań możemy popełnić jeden błąd

- dwukrotne błędne wykonie jednego z zadań oznacza wynik negatywny egzaminu, możemy jednak na własne życzenie kontynuować jazdę

- egzaminator zalicza zadania lub zapisuje błędy w arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy

- zasady egzaminu przewidują 18 błędów skutkujących natychmiastowym przerwaniem egzaminu (zawarte są w tabeli znajdującej się w rozporządzeniu)

- po każdym z tych błędów nie mamy już możliwości dalszej jazdy


           Bardzo ważny jest fakt, że egzaminator podczas oceny wykonywania poszczególnych zadań zwraca szczególną uwagę na:
- sposób wykonywania manewrów na drodze
- zachowanie kandydata na kierowcę wobec innych uczestników ruchu
- umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń
- skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
- sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem
Można więc stwierdzić, że dla egzaminatora w pewnym sensie ważny jest ogólny obraz naszej jazdy. Jeżeli prezentuje się on obiecująco, z pewnością możemy liczyć na przychylność egzaminatora i w sytuacji, kiedy zauważy on inne nasze niedociągnięcia, może na nie spojrzeć z przymrużeniem oka.
PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA:
str. 4

str. 4